مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Basic Hosting - 200 Mb space, 4 Gb bandwidth/month, 2 SQL databases, 10 email accounts

Premium Hosting - 512 Mb space, 8 Gb bandwidth/month, 8 databases, 100 email accounts

Ultimate Hosting - 1 Gb space, 20 Gb bandwidth/month, 12 SQL databases, 500 email accounts

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.229.124.74) وارد شده است.