مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Advanced VPS - XenServer VPS with 2GB dedicated RAM, 60GB disk space and 300GB bandwidth month

Premium VPS - XenServer VPS with 1GB dedicated RAM, 30GB disk space and 150GB bandwidth per month

Standard VPS - XenServer VPS with 512MB dedicated RAM, 15GB disk space and 75GB bandwidth per month

Ultimate VPS - XenServer VPS with 4GB dedicated RAM, 120GB disk space and 600GB bandwidth per month

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.234.223) وارد شده است.