مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


HP Proliant BL460c G6 Advanced - Intel Xeon L5640 2.26GHz Six-Core CPU with HT


8GB RAM


2 x 146GB 10k RPM SAS Hard Disk Drives (RAID 1)


512MB Flash-backed Write Cache


HP iLO2 Lights-Out Management


500GB Bandwidth per month

HP Proliant BL460c G6 Standard - Intel Xeon L5520 2.26GHz Quad-Core CPU with HT


6GB RAM


2 x 146GB 10k RPM SAS Hard Disk Drives (RAID 1)


HP iLO2 Lights-Out Management


500GB Bandwidth per month

HP Proliant BL460c G6 Ultimate - 2 x Intel Xeon L5640 2.26GHz Six-Core CPU


16GB RAM


2 x 300GB 10k RPM SAS Hard Disk Drives (RAID 1)


1GB Flash-backed Write Cache


HP iLO2 Lights-Out Management


1000GB Bandwidth per month

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.236.58.220) وارد شده است.