مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


Basic Reseller - 1 Gb space, 8 Gb bandwidth/month, 5 cPanel accounts, 8 SQL databases

Premium Reseller - 4 Gb space, 16 Gb bandwidth/month, 20 cPanel accounts, 32 databases

Ultimate Reseller - 8 Gb space, 32 Gb bandwidth/month, 50 cPanel accounts, 64 databases

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.192.112.123) وارد شده است.